Clochers & Lieux de culte


  Bát Tiên / 八仙 / Huit immortels
 
 
  Phụng Sơn Tự - Quảng Trạch Tôn Vương / Guang Ze Zun Wang
  ( détails )
Hong San See Temple / 凤山寺 / Phụng Sơn Tự Singapour SG 22-2-2023

Last updated : Thu, 04 May 2023 15:44:20 +0200