Clochers & Lieux de culte

13 Pure Land Patriarchs / 13 Tổ Tịnh Độ Tông


13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 & 2 3, 1, 2, 4, 6, 8, 10 & 12
13 - Yin-Kuang / Ấn Quang 11 - Shi-Xian / Thật Hiền ( Tĩnh Am )
9 - Zhi-Xu / Trí Húc ( Ngẫu Ích ) 7 - Sheng-Chang / Tỉnh Thường
5 - Shao Kang / Thiếu Khang 3 - Cheng-Yuan / Thừa Viễn 1 - Hui-Yuan / Huệ Viễn
2 - Shan-Dao / Thiện Đạo 4 - Fa-Zhao / Pháp Chiếu 6 - Yan-Shou / Diên Thọ ( ? )
8 - Lian-Chi / Châu Hoằng ( Liên Trì ) 10 - Xing-Ce / Hành Sách ( Triệt Lưu ) 12 - Ji-Xing / Tế Tỉnh ( Triệt Ngộ )
The Singapore Buddhist Lodge Singapour SG 22-2-2023

Last updated : Thu, 09 Mar 2023 19:10:15 +0100