Clochers & Lieux de culte

Tứ Đại Thiên Vương & Hộ pháp


  Đông phương Trì quốc Thiên vương 持國天王 Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương 增長天王
  Bắc phương Đa Văn Thiên vương 多聞天王 Tây phương Quảng mục thiên vương 廣目天王
  Vi Đà Hộ pháp ( ? )
 
The Singapore Buddhist Lodge Singapour SG 22-2-2023

Last updated : Thu, 09 Mar 2023 19:10:16 +0100