Clochers & Lieux de culte

Five Tathāgatas / 五智如来 / Ngũ trí Như Lai


Amoghasiddhi / अमोघसिद्धि / 不空成就如來 / Thành Tựu Như Lai Akshobhya / अक्षोभ्य / 阿閦如来 / A Súc Bệ Như Lai
  Amitabha / 阿弥陀佛, 阿彌陀佛 / A Di Đà Phật
Buddha Tooth Relic Temple Singapour SG 23-2-2023

Last updated : Fri, 10 Mar 2023 21:03:59 +0100