Clochers & Lieux de culte


 
 
 
Tiên Đồng / Thiện Tài Đồng Tử Quan Thế Âm Bồ Tát ( Tiểu ) Long Nữ
 
  Tứ Đại Thiên Vương
    Quan Thế Âm Bồ Tát now=14  
     
Manila Buddha Temple / 普陀寺 / Phổ Đà Tự Manila / Tondo Manila PH 27-2-2023

Last updated : Mon, 08 May 2023 06:04:26 +0200