Clochers & Lieux de culte


     
  Phổ Hiền Bồ Tát     Văn Thù Bồ Tát
     
    Chuẩn Đề Bồ Tát  
   
Vie de Bouddha - ( détails )
  Di Lặc Bồ Tát  
Seng Guan Temple / 信願寺 / Tín nguyện tự Manila / Tondo Manila PH 27-2-2023

Last updated : Mon, 08 May 2023 03:28:22 +0200