Clochers & Lieux de culte

Bát Tiên / 八仙 / Huit immortels


  Bát Tiên / 八仙 / Huit immortels
  Hà Tiên Cô & bông sen Trương Quả Lão cưỡi Lừa ngược Lam Thái Hòa & giỏ hoa lam
  Hán Chung Ly & quạt ba tiêu
庙 / miào Yueh Hai Ching Temple / 粤海清庙 Singapour SG 16-2-2023

Last updated : Sat, 11 Mar 2023 17:44:32 +0100