Clochers & Lieux de culte


 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
 
庙 / miào Far Kor Sun Monkey God Temple / 花果山福廣宫 / Hoa quả sơn Tề Thiên Đại Thánh miếu Singapour SG 18-2-2023

Last updated : Tue, 20 Jun 2023 19:51:07 +0200