Clochers & Lieux de culte


 
     
( Văn Thù Bồ Tát ... Tứ Đại Thiên Vương ) ( Tứ Đại Thiên Vương ... Phổ Hiền Bồ Tát )
Seng Guan Temple / 信願寺 / Tín nguyện tự Manila / Tondo Manila PH 27-2-2023

Last updated : Fri, 31 Mar 2023 20:14:18 +0200