Clochers & Lieux de culte

Bát Đại Bồ Tát - Eight Great Bodhisattvas


Hư Không Tạng Bồ Tát / Ākāśagarbha Phổ Hiền Bồ Tát
Di Lặc Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát Trừ Cái Chướng Bồ Tát - 除蓋障菩薩 - Sarvanivāraṇaviṣkambhin Đại Thế Chí Bồ Tát / 大勢至菩薩 / Mahāsthāmaprāpta
Wisdom Park Quezon City / New Manila Manila PH 9-1-2023

Last updated : Sat, 01 Apr 2023 17:31:53 +0200