Clochers & Lieux de culte


 
  Chandraprabha Bodhisttva / Lord of Moon / Nguyệt Quang Bồ Tát Suryaprabha Bodhisttva / 日光菩薩 / Nhật Quang Bồ Tát
Tứ Đại Thiên Vương : Tây phương Quảng mục thiên vương / 廣目天王 Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王
  Đông phương Trì quốc Thiên vương / 持國天王 Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương / 增長天王
Wisdom Park Quezon City / New Manila Manila PH 9-1-2023

Last updated : Tue, 20 Jun 2023 19:51:10 +0200