Clochers & Lieux de culte

  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
chùa / pagode Kim Liên Sài Gòn / Quận 4 VN 31-8-2019

Last updated : Tue, 22 Oct 2019 03:45:16 +0200