Clochers & Lieux de culte


tổ đình Quán Thế Âm Sài Gòn / Phú Nhuận VN 15-6-2001

tổ đình Quán Thế Âm Sài Gòn / Quận Phú Nhuận VN 16-3-2010
Last updated : Mon, 04 Mar 2019 19:43:29 +0100