Clochers & Lieux de culte


 
  Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát
 
  Di Lặc Bồ Tát ,
  Quan Thế Âm Bồ Tát Thiện Tài đồng tử
Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp ,
  Tứ Đại Thiên Vương
  Thập Bát La hán
chùa / pagode Quảng Đức Cornebarrieu 31 FR 24-10-2021

Last updated : Tue, 26 Oct 2021 02:53:05 +0200