Clochers & Lieux de culte

 
 
  Tây Phương Tam Thánh - Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phật Dược Sư
C'est qui ? - ( Réponse :   ) Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
pagode / chùa Liên Hoa ( Tịnh Thất ) Sài Gòn / Bình Thạnh VN 2-9-2019

Last updated : Fri, 15 May 2020 00:44:12 +0200