Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Phụng Sơn Tự Sài Gòn / Quận 1 VN 10-10-2015 xuong.p

Thác Tháp Thiên Vương - Ngoc Hoàng - Thai Bach Kim Tinh ( ? )  
Chuẩn Đề Bồ Tát  
Thái Tuế Tôn Thần Sắc công thừa tướng
  Tứ Đại Thiên Vương
  Tứ Đại Thiên Vương
   
  Na Tra
chùa / pagode Phụng Sơn Tự Sài Gòn / Quận 1 VN 18-2-2019

Last updated : Fri, 14 May 2021 00:26:02 +0200