Clochers & Lieux de culte


  Thập Bát La hán  
   
Quan Thế Âm Bồ Tát
  Kim Cang
chùa / pagode Hoằng Pháp Sài Gòn / Hóc Môn VN 14-2-2019

Last updated : Mon, 25 May 2020 04:25:30 +0200