Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Long Bửu Sài Gòn / Quận 4 VN 3-3-2019 xuong.p

 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát & Phật A-di-đà
chùa / pagode Long Bửu Sài Gòn / Quận 4 VN 31-8-2019

  Phật Dược Sư & Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng
  Phật Dược Sư
  Đạt Ma Tổ sư Thiên Hậu Thánh Mẫu / 天后聖母 Quan Thế Âm Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chùa / pagode Long Bửu Sài Gòn / Quận 4 VN 23-1-2020

Last updated : Sun, 10 May 2020 01:50:49 +0200