Clochers & Lieux de culte


 
  Chuẩn Đề Bồ Tát   ( Đức Thánh Hiền = Tôn giả A Nan Đà ) ???
  Đạo mạch miên trường Phúc đức tại mẫu
Sơn nhạc long thần Đông A khải thánh
  Đức Chúa Ông Cấp Cô Độc   Đức Thánh Quan   Nam Tào - Bắc Đẩu
  Động Tuyết Sơn  
   Đông Nam Hải  
   
 Sơn nhạc long thần   Đông A khải thánh
   
  Thập Bát La hán / 十八羅漢   Hộ pháp & Kim Cang
pagode / chùa Mía / Sùng Nghiêm tự / 崇嚴寺 Hà Nội / Sơn Tây / Đường Lâm VN 11-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:40 +0200