Clochers & Lieux de culte


 
 
  32 Guan Yin / 觀音 & 觀世音
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Hộ pháp
pagode / chùa Phổ Đà Sơn Sài Gòn / Quận 8 VN 1-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200