Thập Bát La hán


  Thập Bát La hán - ( détails )
Hàng Long / 降龍 Phục Hổ / 伏虎 / Fu Hu
Tọa Lộc / 坐鹿 Kỵ Tượng / 騎象 / Kalika
Ba Tiêu / 芭蕉 Tĩnh Tọa / 靜坐 / Nakula Trường Mi / 長眉 / Chang Mei ( ? )
Trầm Tư / 沉思 Khoái Nhĩ / 挖耳 Khai Tâm / 開心 / Kai Xin
Thám Thủ / 探手 / Tan Shou Bố Đại / 布袋 / Bu Dai Khánh Hỷ / 喜慶 / Kanakavatsa
Thác Tháp / 托塔 / Tuo Ta Cử Bát / 舉缽
Tiếu Sư / 笑獅 Quá Giang / 過江 / Guo Jiang Khán Môn / 看門 / Kan Men
pagode / chùa / miếu Ông Bổn / Hội quán Nhị Phủ Sài Gòn / Quận 5 VN 1-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200