chùa Phổ Chiếu - Sài Gòn / Quận 8 - - VN

Thập Bát La hán / 十八羅漢


( mur gauche )
Tọa Lộc / 坐鹿 - Khánh Hỷ / 喜慶 / Kanakavatsa - Cử Bát / 舉缽 Thác Tháp / 托塔 / Tuo Ta - Tĩnh Tọa / 靜坐 / Nakula - Quá Giang / 過江 / Guo Jiang Khán Môn / 看門 / Kan Men - Hàng Long / 降龍 - Phục Hổ / 伏虎 / Fu Hu
Kỵ Tượng / 騎象 / Kalika - Tiếu Sư / 笑獅 - Khai Tâm / 開心 / Kai Xin Thám Thủ / 探手 / Tan Shou - Trầm Tư / 沉思 - Khoái Nhĩ / 挖耳 Bố Đại / 布袋 / Bu Dai - Ba Tiêu / 芭蕉 - Trường Mi / 長眉 / Chang Mei

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200
Toutes les photos en 2020