Thập Bát La hán


  Thập Bát La hán
Kỵ Tượng / 騎象 / Kalika Phục Hổ / 伏虎 / Fu Hu Ba Tiêu / 芭蕉 / Phạt-na-bà-tư
Thác Tháp / 托塔 / Tuo Ta Khai Tâm / 開心 / Kai Xin Hàng Long / 降龍
Trầm Tư / 沉思 Thám Thủ / 探手 / Tan Shou Trường Mi / 長眉 / Chang Mei
Tĩnh Tọa / 靜坐 / Nakula Khán Môn / 看門 / Kan Men Cử Bát / 舉缽
Khoái Nhĩ / 挖耳 Quá Giang / 過江 / Guo Jiang Tiếu Sư / 笑獅
Tọa Lộc / 坐鹿 Khánh Hỷ / 喜慶 / Kanakavatsa Bố Đại / 布袋 / Bu Dai
pagode / chùa Phước Lâm Phú Hưng Bến Tre VN 5-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200