Clochers & Lieux de culte


   
Thập Bát La hán - ( détails )  
   
   
   
   
( détails )  
  Hộ pháp - ( détails )
  Hộ pháp - ( détails )
chùa Huệ Nghiêm Sài Gòn / Quận Bình Tân VN 3-2-2023

Last updated : Tue, 20 Jun 2023 19:51:06 +0200