Clochers & Lieux de culte


  ( détails )
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
pagode / chùa Thiên Ý Sài Gòn / Quận 11 VN 23-1-2023

Last updated : Fri, 09 Feb 2024 02:58:13 +0100