Clochers & Lieux de culte


nhà thờ / église Cha-Tam / Thánh Phanxicô Xaviê Sài Gòn / Quận 5 VN 23-5-2001

nhà thờ / église Cha-Tam / Thánh Phanxicô Xaviê Sài Gòn / Quận 5 VN 3-11-2007

  Saint François-Xavier
 
Vietnamese Martyrs Chinese Martyrs
nhà thờ / église Cha-Tam / Thánh Phanxicô Xaviê Sài Gòn / Quận 5 VN 23-1-2020

Last updated : Wed, 01 Feb 2023 12:32:00 +0100