Clochers & Lieux de culte


nhà thờ / église Cha-Tam / Thánh Phanxicô Xaviê Sài Gòn / Quận 5 VN 23-5-2001

nhà thờ / église Cha-Tam / Thánh Phanxicô Xaviê Sài Gòn / Quận 5 VN 3-11-2007

Last updated : Sun, 10 Feb 2019 08:23:54 +0100