Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời / giáo xứ Mỹ Thạnh Long Xuyên / Mỹ Thạnh / phà Vàm Cống An Giang VN 16-1-2017

Last updated : Thu, 19 Jan 2017 23:03:00 +0100
Toutes les photos par TKS