Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời / giáo xứ Mỹ Thạnh Long Xuyên / Mỹ Thạnh / phà Vàm Cống An Giang VN 16-1-2017

Last updated : Fri, 24 Sep 2021 00:04:05 +0200
Toutes les photos par TKS