Clochers & Lieux de culte


Phế tích tháp chuông
vestige du clocher
église basilique Đức Mẹ La Vang / Vương cung thánh đường Hải Lăng Quảng Trị VN 13-8-2003 TKS

églises & basilique La Vang Hải Lăng Quảng Trị VN 14-2-2020 FrançoisR

Last updated : Fri, 21 Feb 2020 08:51:42 +0100