Clochers & Lieux de culte


  Quan Thế Âm Bồ Tát Tiêu Diện Đại Sĩ
chùa / pagode Khai Minh Chợ Gạo Tiền Giang VN 11-2-2019 Ngọc Thọ

Last updated : Sat, 23 Feb 2019 19:14:01 +0100