Clochers & Lieux de culte


 
 
 
  Quan Thế Âm Bồ Tát
 
 
 
chùa / pagode Linh Ứng Đà Nẵng / Ngũ Hành Sơn VN 22-4-2002

 
 
 
 
 
chùa / pagode Linh Ứng Đà Nẵng / Ngũ Hành Sơn VN 14-8-2003 TKS

 
 
 
pagode / chùa Linh Ứng Đà Nẵng / Ngũ Hành Sơn VN 17-1-2018 TKS

Last updated : Mon, 03 Feb 2020 12:35:25 +0100