Clochers & Lieux de culte


   
  Phra Mahametta
  Phra Mahametta

 
 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát
    Di Lặc Bồ Tát
  Phật Nhập Niết Bàn
  Phật Ngọc
 
  Phật YYYY

 
   
   

 
 
pagode / wat Thammapathip Moissy-Cramayel 77 FR 27-3-2019

   
   
   
   
pagode / wat Thammapathip Moissy-Cramayel 77 FR 8-10-2023 GabyD

Last updated : Tue, 10 Oct 2023 12:30:30 +0200