Clochers & Lieux de culte


   
  Phra Mahametta
  Phra Mahametta

 
 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát
    Di Lặc Bồ Tát
  Phật Nhập Niết Bàn
  Phật Ngọc
 
  Phật YYYY

 
   
   

 
 
pagode / wat Thammapathip Moissy-Cramayel 77 FR 27-3-2019

Last updated : Sun, 27 Oct 2019 23:05:59 +0100