Clochers & Lieux de culte


nữ thần Durga đang múa giữa hai nhạc công -
Dourgâ, tueuse du démon-buffle Mahîshâsura
vestige du clocher
temple / Po Nagar Nha Trang Quảng Trị VN 13-8-2003 TKS

Last updated : Fri, 26 Feb 2021 02:11:20 +0100