Clochers & Lieux de culte


 
  Phật A-di-đà
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
  Thổ thần
pagode / chùa Tam Bảo Montréal QC CA 14-10-2019

pagode / chùa Tam Bảo Montréal QC CA 23-5-2022 Nghi

Last updated : Tue, 24 May 2022 19:39:33 +0200