Clochers & Lieux de culte


 
 
  Đô Đại Thành Hoàng Linh Lang Bạch Mã Đại Vương Thượng Đẳng Phúc Thần
pagode / temple / chùa / đền Bạch Mã ( đền ) Hà Nội / Hoàn Kiếm VN 28-1-2020 TNMT

 
   
       
 
  Bạch Mã
   
pagode / temple / chùa / đền Bạch Mã ( đền ) Hà Nội / Hoàn Kiếm VN 19-2-2020 TKS

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:42 +0200