Clochers & Lieux de culte


 
  Bát Tiên / 八仙 / Huit immortels
 
32 Guan Yin ( ? ) 32 Guan Yin ( ? )
  Quan Âm Tống Tử
Chinese Association Temple / Vĩnh Trân Thiện Đường Vientiane LA 26-1-2020

Last updated : Sat, 28 May 2022 14:01:11 +0200