Clochers & Lieux de culte


 
 
 
 
 
Ông Thiện ??? Ông Ác ???
 
pagode / chùa / đình / đền Độc Cước ( đền ) Sầm Sơn Thanh Hóa VN 17-2-2020 TKS

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:42 +0200