Clochers & Lieux de culte


 
Tôn Ngộ Không / Sūn Wùkōng / Sun Wuk'ung Trư Bát Giới / Zhu Bajie
Tây Phương Tam Thánh
  Tây Phương Tam Thánh
Phật Đản Sinh Già Lam Hộ pháp ( ??? ) Già Lam Hộ pháp
  Tam Tòa Thánh Mẫu
pagode / chùa / đình / đền Linh Sơn Sầm Sơn Thanh Hóa VN 17-2-2020 TKS

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:40 +0200