Clochers & Lieux de culte


 Thập Bát La hán
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
 
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Pháp Tánh Cần Giuộc / Tân Kim Long An VN 7-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200