Clochers & Lieux de culte


Trần triều hiển thánh Mẫu Nghi Thiên Hạ / Tam tòa Thánh mẫu Sơn Trang Động Chủ / Mẫu Thượng Ngàn / Thập nhị cô Sơn Trang
Phật Pháp Đại Hải - Đức Thánh Hiền   Phúc tuệ trang nghiêm - Tam bảo
Càn Khôn Chính Khí / Đức Chúa Ông  
  Văn Xương Đế Quân / 文昌帝君    
pagode / chùa / đình / đền Phố Cũ ( chùa ) Cao Bằng Cao Bằng VN 9-2-2020 TKS

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200