Clochers & Lieux de culte


 
 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
  Thập Bát La hán
pagode / chùa Quan Âm tu viện Biên Hòa / Bửu Hoà Đồng Nai VN 2-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200