Clochers & Lieux de culte


 
  Di Lặc Bồ Tát   Phật A-di-đà   Quan Thế Âm Bồ Tát
  Vie de Bouddha
 
  Tây Phương Tam Thánh
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Già Lam Hộ pháp - Vi Đà Hộ pháp
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
pagode / chùa Vĩnh Long Cần Giuộc / Tân Kim Long An VN 7-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:31 +0200