Clochers & Lieux de culte


  cloche
 
  Quan Âm Tống Tử ( ? )
 
Lão Tử / Lao Tseu Khổng Tử / Confucius
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Trúc Lâm Tam Tổ : Trần Nhân Tông , Pháp Loa , Huyền Quang Đạt Ma Tổ sư
  Sinh - Lão - Bệnh - Tử Phật Nhập Niết Bàn
pagode / chùa / đình / đền Bổ Đà / Tứ Ân tự / 四恩寺 Bắc Giang Bắc Giang VN 3-5-2022 Sony

Last updated : Tue, 07 Jun 2022 12:50:05 +0200