Clochers & Lieux de culte


  Quan Công , Chu Thương , Quan Bình
 
temple / miếu / 廟 Sun Moon Lake Wen Wu Temple / 日月潭文武廟 / Văn Võ miếu Nantou / Nam Đầu / Nhật Nguỵệt Đàm TW 30-9-2016 xuong.p

Last updated : Tue, 08 Feb 2022 21:57:59 +0100