Clochers & Lieux de culte


cung / temple Songshan Ciyou / 松山慈祐宮 / Cung Từ Hựu Taipeh Đài Bắc / Songshan Tùng Sơn TW 2-10-2016 xuong.p

Last updated : Tue, 08 Feb 2022 21:57:59 +0100