Clochers & Lieux de culte


   
   
   
   
   
  Thập Bát La hán
  Kim Cang & Hộ pháp
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
   
pagode / chùa Khánh Hòa Phú Hòa, Thoại Sơn An Giang VN 13-3-2023 TKS

Last updated : Fri, 31 Mar 2023 20:14:14 +0200