Clochers & Lieux de culte


 
  Phổ Hiền Bồ Tát
 
chùa Phật Ngọc Xá Lợi QL1A, Tân Ngãi Vĩnh Long VN 23-1-2024 TKS

pagode / chùa Phật Ngọc Xá Lợi QL1A, Tân Ngãi Vĩnh Long VN 9-2-2024 GabyD

Last updated : Mon, 26 Feb 2024 10:21:51 +0100