Clochers & Lieux de culte

Thập Bát La hán


 
 
chùa Phật Ngọc Xá Lợi QL1A, Tân Ngãi Vĩnh Long VN 23-1-2024 TKS

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 09:48:41 +0100