Clochers & Lieux de culte


nhà thò chính tòa / cathédrale / Immaculée-Conception Kon Tum Kon Tum VN 18-3-2008 Hiêu

nhà thờ chính tòa Gỗ / Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Kon Tum Kon Tum VN 1-2016 GabyD

nhà thờ chính tòa Gỗ / Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Kon Tum Kon Tum VN 27-1-2016 TKS

nhà thò chính tòa / cathédrale Gô / Immaculée-Conception Kon Tum Kon Tum VN 18-1-2019 Ngọc Thọ

Last updated : Thu, 25 Apr 2019 18:26:28 +0200