Clochers & Lieux de culte


pagode / chùa Bà Chúa Xứ ( núi Sam ) Châu Ðôc An Giang VN 2-11-2008

pagode / chùa / miếu Chúa Xứ Thánh Miếu Châu Đốc An Giang VN 22-7-2020

Last updated : Sun, 26 Sep 2021 01:34:58 +0200